Das Pastoralteam

 

 


Pfarrer Alfred Voss
(Leiter der Seelsorgeeinheit Dorsten-Nord)
Lembeck, Am Pastorat 3
voss-a@bistum-muenster.de

Pfarrer Martin Peters
Barkenberg, Surick 215
peters-ma@bistum-muenster.de

Pastor Jürgen Zahn (m. d. T. Pfarrer)
Rhade, Urbanusring 19
zahn-j@bistum-muenster.de

Pater Benny Augustin
Deuten, Kirchweg 12
bennypala@yahoo.com

Diakon Burkhard Altrath
Lembeck, von-Galen-Str. 8a
altrath-b@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin Marlies Terbeck
Barkenberg, Talaue 21
terbeck-m@bistum-muenster.de